അറിഞ്ഞില്ലേ… ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയുടെ പരസ്യത്തിന് ഇനിമുതൽ നിബന്ധന

ഇനി മുതൽ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയുടെ പരസ്യത്തിന് നിബന്ധനകൾ വരാൻ പോകുന്നു. പോളിസി സംബന്ധിച്ച് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന പരസ്യം നൽകുന്നത് തടയാൻ ഇൻഷുറൻസ് റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി കർശനമായ വ്യവസ്ഥകൾ ഏർപ്പെടുത്തി. നിബന്ധനകൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

1) ലളിതമായ ഭാഷയിൽ ആയിരിക്കണം പരസ്യങ്ങൾ.
2) പരസ്യം നൽകി ഏഴുദിവസത്തിനുള്ളിൽ പകർപ്പ് അധികൃതർക്ക് നൽകണം.
3) ഇൻഷുറൻസ് ഏജന്റ്മാരുടെ പരസ്യത്തിനും, കമ്പനികളുടെ മുൻ‌കൂർ അനുമതി വേണം.
4) ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി ആണെന്ന് തോന്നാത്ത വിധമുള്ള പരസ്യവും, ഇല്ലാത്ത സുരക്ഷ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഉള്ള പരസ്യങ്ങളും പാടില്ല.
5) മറ്റു പദ്ധതികളുടെ പേരുകളും ലോഗോയും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല.
6) പോളിസിയിലെ നഷ്ട സാധ്യതകൾ മറച്ചുവെക്കാൻ പാടില്ല.
7) തെറ്റായ അവകാശവാദങ്ങളും, ഉള്ള നിബന്ധനകൾ മറച്ചുവയ്ക്കാനും പാടില്ല.
8) മറ്റു കമ്പനികളുടെ പോളിസികളുമായുള്ള അനാവശ്യ താരതമ്യം പാടില്ല.
9) ഇൻറർനെറ്റ് വഴിയോ, ഇലക്ട്രോണിക് മാധ്യമങ്ങൾ വഴിയോ ഉള്ള പരസ്യങ്ങൾ ആധികാരികമാണെന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പറുകൾ കൊടുക്കേണ്ടതാണ്.