ആധാർ കാർഡുമായി ലിങ്ക് ചെയ്ത ഫോൺ നമ്പർ ഈസി ആയി മാറ്റം

ആധാർ നമ്പറുമായി ഫോൺ നമ്പർ ബന്ധിപ്പിക്കാനും നിലവിലെ ഫോൺ നമ്പർ മാറ്റി പുതിയ നമ്പർ നൽകാനും ഒറ്റ എസ്എംഎസിലൂടെ സാധിക്കും. uidai വെബ്സൈറ്റിലൂടെയും മൊബൈൽ നമ്പർ മാറ്റാം. സർക്കാർ സബ്സിഡി സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനും മറ്റു സേവനങ്ങൾക്കും എല്ലാം ആധാറുമായി രജിസ്ട്രേഡ് മൊബൈൽ നമ്പർ ബന്ധിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

ഫോൺ നമ്പർ മാറ്റിയാൽ ഈ നമ്പർ മാറ്റി കൊടുക്കുന്നതിനും സൗകര്യമുണ്ട്. ആധാറുമായി ഓൺലൈനിലൂടെയും മൊബൈൽ നമ്പർ ബന്ധിപ്പിക്കാം. മൊബൈൽ നമ്പർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായി uidai പോർട്ടൽ സന്ദർശിക്കുക. ask. uidai. gov. in എന്ന പോർട്ടൽ തുറക്കാം. ഇതിനു ശേഷം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഫോൺ നമ്പർ നൽകി ബോക്സുകളിൽ ക്യാപ്ച്ച കോഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക.

ഓ ടി പി എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഫോൺ നമ്പറിൽ ലഭിച്ച ഒടിപി നൽകുക. ഓൺലൈൻ ആധാർ സേവനങ്ങൾ എന്ന മെനുവിൽ നിങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നമ്പർ എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. മൊബൈൽ നമ്പർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. തുടർന്ന് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുക. എന്താണ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

മൊബൈൽ നമ്പർ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. മൊബൈൽ നമ്പർ നൽകിയ ശേഷം ഒരു പുതിയ പേജ് കാണാനാകും. അവിടെ ക്യാപ്ച്ച കോഡ് നൽകാം. നമ്പറിലേക്ക് ഒരു ഒടിപി ലഭിക്കും. ഒടിപി നൽകി സേവ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം.

അടുത്തുള്ള അക്ഷയ സെൻററിൽ ഒരു അപ്പോയ്ന്റ്മെന്റ് ബുക്ക്‌  ചെയ്തു അധിക വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നൽകിയും സേവനം ലഭ്യമാകും. ഇതിന് ഫീസ് ഈടാക്കുന്നതാണ്. ആധാർ എൻറോൾമെൻറ് ഫോം പൂരിപ്പിച്ച് നൽകിയാൽ മതിയാകും. മറ്റു രേഖകൾ ഒന്നും സമർപ്പിക്കേണ്ടതില്ല. മൊബൈൽ നമ്പർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മറ്റു രേഖകളും വിലാസ തെളിവ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല.

ഓൺലൈൻ ആയി ആധാറിലെ വിലാസത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനും അവസരം ഉണ്ട്. സേവനങ്ങൾക്ക് otp ലഭിക്കുന്നതിനും മറ്റു ഓൺലൈൻ സേവനങ്ങൾക്കും എല്ലാം മൊബൈൽ നമ്പർ നിർബന്ധമാണ്.

മൊബൈൽ നമ്പർ എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ ലിങ്ക് ചെയ്യും?

ഇതിനായി ഫോണിൽ നിന്നും 1 4 5 4 6 എന്ന നമ്പർ ഡയൽ ചെയ്യാം. ഏത് ഭാഷയിലാണ് സേവനം ലഭിക്കേണ്ടത് ആ ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുത്ത് 16 ആധാർ നമ്പർ നൽകാം. തുടർന്ന് ഒടിപി നമ്പർ, ആധാർ ലിങ്ക് ചെയ്ത നമ്പറിൽ ലഭിക്കും. തുടർന്ന് ഒടിപി ലഭിക്കും. 30 മിനിറ്റ് ആയിരിക്കും otp യുടെ വാലിഡിറ്റി. ഈ നമ്പർ നൽകിയാൽ ആധാർ കാർഡ് സിം കാർഡുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാൻ ആകും. നേരത്തെ സിം എടുക്കുമ്പോൾ ആയിരുന്നു ആധാർ ലിങ്കിംഗ് പൂർത്തിയാക്കി യിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഫോണിലൂടെ തന്നെ നമ്പർ ആധാറുമായി ലിങ്ക് ചെയ്യാം. 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ലിങ്കിംഗ് സാധ്യമാണ്.

Similar Posts