പത്തു ദിവസത്തിനിടയിൽ സ്വർണവില കുത്തനെ ഇടിഞ്ഞു

കഴിഞ്ഞ പത്ത് ദിവസത്തിന് ഇടയിൽ സ്വർണവിലയിൽ 4600 രൂപയിലധികം കുറവുണ്ടായി. നവംബർ 23 നും 27നും 4505 രൂപയായിരുന്നു ഒരു ഗ്രാം 22 ക്യാരറ്റ് സ്വർണ്ണവില. കഴിഞ്ഞ പത്ത് ദിവസത്തിന് ഇടയിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് കൂടിയാണ് ഇന്നത്തേത്. ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണവില ഇന്നലത്തെ സ്വർണ്ണവിലയെ അപേക്ഷിച്ച് മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നു.

ഇന്നലെ 4460 രൂപയായിരുന്നു ഒരു ഗ്രാം 22 ക്യാരറ്റ് സ്വർണ്ണവില. ഒരു ഗ്രാം 22 കാരറ്റ് ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണവില 4460 രൂപ തന്നെയാണ്. കഴിഞ്ഞ 10 ദിവസത്തിനിടെ സ്വർണവിലയിൽ 450 രൂപയുടെ കുറവുണ്ടായി. നവംബർ 23 നും 27നും 4505 രൂപയായിരുന്നു ഒരു ഗ്രാം 22 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന്റെ വില. കഴിഞ്ഞ പത്ത് ദിവസത്തിന് ഇടയിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് കൂടിയാണ് ഇന്നത്തേത്.

നവംബർ 19 ലെ വിലയിൽ നിന്ന് ഗ്രാമിന് 25 രൂപയും പവന് 200 രൂപയുടെയും കുറവുണ്ടായത് നവംബർ 20 ന് ശേഷമാണ് സ്വർണവില മൂന്നുദിവസം മാറ്റമില്ലാതെ തുടർന്നത്. പിന്നീട് വീണ്ടും ഇടിഞ്ഞു 4470 ൽ എത്തിയ ശേഷം വീണ്ടും ഉയർന്ന് 4505 എത്തി. ഇവിടെനിന്നാണ് സ്വർണവില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു ഇന്നലെ 4460 രൂപയിൽ എത്തിയത്.

22 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഇന്നലത്തെ സ്വർണ്ണ വില അനുസരിച്ച് പവന് 35680 രൂപയായിരുന്നു. ഇന്നത്തെ സ്വർണവിലയും പവന് 35680 രൂപയാണ്. 24 കാരറ്റ് വിഭാഗത്തിൽ ഇന്നലത്തെ സ്വർണ്ണവില ഗ്രാമിന് 4865 രൂപയാണ്. ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണ വില ഗ്രാമിന് 4865 രൂപയാണ്. അടിയന്തിരഘട്ടങ്ങളിൽ എളുപ്പത്തിൽ പണമാക്കി മാറ്റാനും ക്രയവിക്രയം ചെയ്യാനാകും എന്നതിലാണ് മലയാളികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നിക്ഷേപമായി സ്വർണം മാറാനുള്ള പ്രധാന കാരണം.

ഇക്കാലത്തു ഉണ്ടായ വിലക്കയറ്റത്തെ സാധാരണക്കാർ പൊരുതിയത് പ്രധാനമായും സ്വർണവിലയെ ആയുധമാക്കിയാണ്. അതിനാൽ തന്നെ ഓരോ ദിവസത്തെയും സ്വർണ വില കൂടുന്നതും കുറയുന്നതും ഉയർന്ന പ്രാധാന്യത്തോടെയാണ് ജനം കാണുന്നത്. മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്വർണവിലയിൽ ജി എസ് ടി, പണിക്കൂലി തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങൾ ഒന്നും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. കേരളത്തിൽ പല സ്വർണാഭരണ ശാലകളും വ്യത്യസ്ത വിലകളിലാണ് സ്വർണം വിൽക്കുന്നത്  എന്നതിനാൽ ഉപഭോക്താക്കൾ ജ്വല്ലറികളിൽ എത്തുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണവില ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കണം.

കഴിഞ്ഞ 10 ദിവസത്തിനിടെ സ്വർണവിലയിൽ വർധനവും ഇടിവും ഉണ്ടായി. ആഭരണം വാങ്ങാൻ പോകുന്നവർ ഹോൾമാർക്ക് ഉള്ള സ്വർണം തന്നെ വാങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുക. ഹാൾമാർക് ഉള്ളതും ഇല്ലാത്തതുമായ സ്വർണ്ണത്തിൻറെ വിലയിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകില്ല. സ്വർണാഭരണ ശാലകൾ ഹോൾമാർക്ക് ഉള്ള സ്വർണ്ണമേ വിൽക്കാവു എന്ന് നിയമമുണ്ട്.  ഇതിനു കാരണം ഹാൾമാർക് സ്വർണത്തിന്റെ ഗുണമേന്മയിലുള്ള ഉറപ്പാണ്.  അതിനാൽ സ്വർണ്ണം വാങ്ങുമ്പോൾ ഹോൾമാർക്ക് ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക.

Similar Posts