മിശ്രവിവാഹിതർക്ക് ഇനി ഇരട്ടി മധുരം: നിങ്ങൾക്കായി 30000 രൂപ സർക്കാരിന്റെ ധനസഹായവും!

മിശ്രവിവാഹിതർക്ക് ധനസഹായവുമായി കേരള സർക്കാർ എത്തുന്നു.മാർച്ച് 2021 വരെയുള്ള കാലയളവിനടുത്തു വിവാഹിതരായ 4170 മിശ്ര വിവാഹിതർക്ക് 12.51കോടി രൂപയാണ് സർക്കാർ അനുവദിച്ചത്.സാമൂഹിക നീതി വകുപ്പാണ് സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന മിശ്രവിവാഹിതരായ SC /ST യിൽ പെടാത്തവർക്കായി 30000 രൂപ സർക്കാരിന്റെ ധനസഹായം അനുവദിച്ചത്.ഇതിനായി തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ആയ ബ്ലോക്ക് – പഞ്ചായത്തുകൾ. മുൻസിപ്പാലിറ്റികൾ, കോർപ്പറേഷനുകൾ എന്നിവയെ ചുമതലപ്പെടുത്തി.

ധനസഹായത്തിനായി അപേക്ഷിക്കുന്നവരുടെ വാർഷിക വരുമാനം ഒരു ലക്ഷം രൂപയിൽ കവിയരുത്.വിവാഹം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ,ആധാർ കാർഡ് അഥവാ വോട്ടേഴ്‌സ് ഐഡി എന്നിവ രേഖകളായി സമർപ്പിക്കണം.സംരംഭം തുടങ്ങുവാനോ,ഭൂമിയോ വീടോ വാങ്ങുവാനോ ആണ് ഈ ഒരു ധനസഹായം വിനിയോഗിക്കേണ്ടത്.2021 -2022 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 485 അപേക്ഷകൾക്കായി സർക്കാർ 1.45 കോടി രൂപ വീതം നീക്കിവെച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ 4170 അപേക്ഷകൾ ഇനിയും ഉണ്ടെന്ന സാമൂഹിക നീതി വകുപ്പിന്റെ കണക്കുകൾ പ്രകാരമാണ് പുതിയ ധനസഹായത്തുക അനുവദിച്ചത്.

ഏറ്റവും കൂടുതൽ മിശ്ര വിവാഹിതർ ഉള്ള ജില്ല ആലപ്പുഴയാണ്.`833 മിശ്ര വിവാഹിതരാണ് ധന സഹായത്തിനായി അപേക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത്.784 അപേക്ഷകരുമായി തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുണ്ട്.

Similar Posts