5 ലക്ഷം രൂപ വായ്പ ലഭിക്കും, തിരിച്ചടവ് കാലാവധി 15 വർഷം ഗ്രാമീൺ ബാങ്കിന്റെ പുതിയ പദ്ധതി

ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലാത്തവർ ഉണ്ടാകില്ല. പലരെയും ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കുന്നത്  സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ഇത്തരം സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാൻ പണം അത്യാവശ്യവുമാണ്. ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആശ്രയിക്കുന്നത് ബാങ്ക് വായ്പകളാണ്.

ഇന്ന് കേരളത്തിൽ വിവിധങ്ങളായ ബാങ്കിംഗ് സ്ഥാപനങ്ങളും അവയുടെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ലോൺ സ്കീമുകളും നിലവിലുണ്ട്. എന്നാൽ പ്രാദേശിക ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്ന കേരള ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് ഒരു വായ്പ പദ്ധതിയും ആയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു വായ്പാ പദ്ധതി പ്രകാരം അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ് പേഴ്സണൽ ലോൺ ആയി ലഭിക്കുന്നത്. 15 വർഷം കൊണ്ട് തിരിച്ചടച്ചാൽ മതി.

ജീവിതത്തിൽ ലോൺ എടുക്കാത്തവർ വളരെ കുറവാണ്. വീട് പണിയുന്നതിന്, പുതിയ ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്നതിനു, അല്ലെങ്കിൽ വാഹനം വാങ്ങുന്നതിന് ലോൺ ആവശ്യമായി വരാറുണ്ട്. പലപ്പോഴും സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിൽ ഇത്തരം അവസ്ഥ മറികടക്കാൻ പണം അത്യാവശ്യമാണ്. ഇങ്ങനെ അത്യാവശ്യഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മൾ ആശ്രയിക്കുന്നത് ബാങ്ക് വായ്പകൾ ആണ്.

കേരള ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് പുതിയ ഒരു വായ്പ പദ്ധതിയുമായി നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ. ഇതൊരു വ്യക്തിഗത വായ്പ പദ്ധതിയാണ്. ഭൂമി പണത്തിനു മേൽ 5 ലക്ഷം രൂപ വരെ വായ്പ സഹായം ലഭിക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണിത്. എന്നാൽ ഈ ലോണിന്റെ തിരിച്ചടവ് കാലാവധി എന്ന് പറയുന്നത് 15 വർഷമാണ്.

നമുക്ക് പണം അത്യാവശ്യമായി വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഗ്രാമീണ ബാങ്കിന്റെ ഈ പദ്ധതി വളരെ ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. ഈയൊരു പദ്ധതിയെ ഗ്രാമീണ ഈസി ലോൺ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ ഒരു പദ്ധതി ശമ്പളക്കാർക്കും, ബിസിനസുകാർക്ക്, വിദേശ ഇന്ത്യക്കാർക്ക്, അതുപോലെതന്നെ കർഷകർക്കും മറ്റു വരുമാനക്കാർക്ക് മാണ് സഹായം ലഭിക്കാൻ അർഹത ഉണ്ടാകുക.

എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വായ്പാ സഹായം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സിബിൽ സ്കോർ 700 മുകളിൽ ആയിരിക്കണം എന്ന് ഒരു നിബന്ധന ഇതിനുമുണ്ട്. 1105 രൂപയാണ് ഒരു ലക്ഷത്തിന് പ്രതിമാസ ഗഡു എന്ന് പറയുന്നത്. ഗ്രാമീൺ ബാങ്കിന്റെ ഏതു ശാഖയിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഈ വായ്പ ലഭ്യമാകുന്നതാണ്.

വായ്പയുടെ കാര്യത്തിൽ ഉള്ള ഏതു സംശയങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് ഓഫിസുമായി ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്. കാസർഗോഡ്, കണ്ണൂർ, തലശ്ശേരി, കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം, തൃശൂർ, എറണാകുളം, കോട്ടയം, തിരുവനന്തപുരം എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ബാങ്കിൻറെ റീജിയണൽ ഓഫീസുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഏതെങ്കിലും സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങുവാനോ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഗ്രാമീണ ബാങ്കിന്റെ ഈ പദ്ധതി ഉപകാരപ്രദമാകും.

Similar Posts