പിവിസി പൈപ്പിലും, ഫിറ്റിങ്സിലും ഈയത്തിന്റെ അംശം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല

പിവിസി പൈപ്പിലും, ഫിറ്റിങ്സിലും ഈയത്തിന്റെ അംശം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല പുതിയ നിയമ വ്യവസ്ഥ ഉടൻ നിലവിൽ വരും. രാജ്യത്ത് പിവിസി പൈപ്പിലും, ഫിറ്റിംഗ്സിലും ഈയത്തിന്റെ അംശം പൂർണമായി നിരോധിച്ചു. കേന്ദ്ര പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയം ഇതുസംബന്ധിച്ച് …